Skelbimai

PRANEŠIMAS APIE AKCINĖS BENDROVĖS „DETONAS“ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATRANKĄ

 

Akcinė bendrovė „Detonas“ (toliau – bendrovė),  juridinio asmens kodas 134170932, įregistruota Juridinių asmenų registre, buveinė: Jovarų g. 3A, LT-47192, Kaunas, skelbia 1 (vieno) kandidato atranką eiti bendrovės nepriklausomo valdybos nario pareigas iki  veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (iki 2022 m. sausio 22 d).

 

Bendrovės interneto svetainės adresas:  http://www.detonas.eu

Nuoroda internete į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie bendrovę: http://vkc.turtas.lt/imones/detonas

 

Atrankos būdas: pokalbis.

 

Kandidatai, pretenduojantys eiti bendrovės nepriklausomo valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

 

Bendrieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4. kandidatas neturi būti asmeniu, kuriam nuosavybės teise priklauso akcinės bendrovės „Detonas“ akcijos, ir asmeniu, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

Specialieji reikalavimai:

1. turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, 3 metų darbo juridinio asmens vadovu, 3 metų darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis) arba finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje (šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, 3 metų darbo finansų konsultavimo, 3 metų finansinių paslaugų, audito srityse patirtis arba aukštasis universitetinis finansų arba audito srities išsilavinimas) arba ūkio šakos, kurioje veikia akcinė bendrovė „Detonas“, žinių (šias žinias patvirtina vadovaujamo darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo šioje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis).

 

Nepriklausomumo kriterijai:

1. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali būti akcinės bendrovės „Detonas“ vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

2. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali būti akcinės bendrovės „Detonas“ darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

3. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi gauti ir paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš akcinės bendrovės „Detonas“, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

4. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su akcine bendrove „Detonas“  nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys; neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

5. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko akcinės bendrovės „Detonas“ auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6. kandidatas neturi būti ėjęs akcinės bendrovės „Detonas“ valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

7. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, kuri yra akcinės bendrovės „Detonas“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

8. kandidatas neturi būti trijų ar daugiau valstybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas);

2. gyvenimo aprašymas;

3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

5. motyvacinis laiškas;

6. atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

 

Kandidatas privalo nurodyti į kurią (-ias) kompetencijų sritį (-is), nurodytą (-as) šio skelbimo specialiuose reikalavimuose, kandidatuoja.

 

Kandidatai teikia dokumentus bendrovei iki 2018 m. balandžio 10 d.

 

Kandidatai dokumentus bendrovei gali pateikti šiais būdais:

1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu Jovarų g. 3A, LT 47192 Kaunas.

2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu Jovarų g. 3A, LT 47192 Kaunas. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

3. Elektroniniu paštu info@detonas.eu, patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

 

Kontaktinis asmuo – personalo vadovė Rima Žadavičienė, tel. (8 37) 362562, el. paštas info@detonas.eu.

Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – vyr. buhalterės pavaduotoja Sigita Čižauskienė, tel. (8 37) 787553, el. paštas sigita@detonas.eu.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.30:00 iki 16:00 val.

 

PRIEDAS. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (atsisiųsti ČIA

2014 © AB, Detonas